Notice: Undefined index: companyName in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 76

Notice: Undefined index: address in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 77

Notice: Undefined index: city in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 79

Notice: Undefined index: country in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 81

Notice: Undefined index: vatin in /var/www/domdesign/private/lib/items/Domino/FooterMenu/view.php on line 83
Pomoč na domu - Comett oskrba

Pomoč na domu

Comett Oskrba

Obseg pomoči

1. Gospodinjska pomoč:

 • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
 • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
 • pomivanje porabljene posode,
 • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
 • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.

2. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

 • pomoč pri oblačenju/slačenju,
 • pomoč pri umivanju/kopanju,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
 • vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov.

3. Pomoč pri ohranjanju osebnih stikov:

 • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,
 • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
 • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
 • priprava na institucionalno varstvo.

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.

Pomoč na domu je namenjena:

 • osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
 • osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če njihova stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno skrb na domu,
 • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, so pa po oceni pristojnega Centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko motnjo v telesnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.