Varovanje osebnih podatkov

Obvestilo GDPR po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (gdpr) glede obdelave osebnih podatkov 

na podlagi Evidence uporabnikov in drugih evidenc, ki se nanašajo na uporabnike storitev Comett oskrba d.o.o.

1. Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Comett oskrba, dejavnost oskrbe na domu, d.o.o., Tbilisijska ulica 57 B, T: 01 244 31 05, E: pisarna@comett.si, W: http://www.comett-zavod.si

2. Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Omnimodo, d.o.o., T: 01 23 223 47, E: dpo@omnimodo.si 

3. Namen, pravna podlaga in vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo: 

NAMENPRAVNA PODLAGAOBDELOVANI OSEBNI PODATKI POSAMEZNIKA

Izvajanje socialnega varstva, zdravstvenih dejavnosti, dejavnosti zdravstvene nege in oskrbe 

 

 

 

 

 

Izvajanje pogodbe na podlagi zakona (ZZDej, ZZPPZ, ZSV, ZZVZZ) - točka b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR
 • ime in priimek, spol, datum, kraj in občina rojstva, stan, stalno prebivališče (naslov, pošta, občina) in državljanstvo, EMŠO, številka osebnega dokumenta z datumom in občino izdaje, naslov za vročitev pošte
 • telefonska številka uporabnika in telefonske številke svojcev
 • ime zakonca
 • podatki o dovoljenju za prebivanje tujca
 • podatki o vrsti življenjske skupnosti
 • podatki o kontaktnih osebah za obveščanje
 • podatki o statusu
 • podatki o izobrazbi, poklic
 • podatki o zdravstvenem stanju in invalidnosti (zdravstveni karton)
 • podatki o prejemkih (številka pokojninske zadeve in vrsta pokojnine)
 • podatki o oprostitvi pri plačilu storitev
 • številka TRR in banka računa
 • davčna številka
 • način plačevanja storitev
 • podatki o žepnini
 • številka KZZ oz. številka zavarovane osebe
 • tip, občina in vrsta zavarovanja, registrska številka zavarovanja, zavarovalna podlaga, podatki o PZZ (zavarovalnica, številka police)
 • datum sprejema in odpusta iz doma, vzrok sprejema in odpusta
 • datum prijave začasnega prebivališča
 • oddelek in soba bivanja (številka in vrsta)
 • številka perila
 • kategorija oskrbe in kategorija zdravstvene nege
 • individualni načrt
 • vrsta diete, mesto obrokov, podatki o alergijah
 • podatki o varstvenem dodatku
 • podatki o dodatku za pomoč in postrežbo
 • datum in kraj smrti
 • datum in naslov premestitve
 • napotna diagnoza,
 • vrsta fizioterapevskih in delovno-terapevtskih storitev
 • podatki o diagnozi, podatki o predpisani medikamentozni terapiji, podatki o načrtovanih in izvedenih storitvah zdravstvene nege in oskrbe, podatki o stopnji inkontinence in predpisanih pripomočkih, evidenca padcev, evidenca prisotnosti RZP in ostalih ran, evidenca kontrolnih pregledov, podatki o cepilnem statusu, evidenca o psihičnem stanju, evidenca izmerjenih vrednosti vitalnih funkcij
 • podatki o vrsti predpisane psihotropne medikamentozne terapije, datum in količina dobavljenega zdravila, datum aplikacije, količina apliciranega zdravila, količinsko stanje zdravila
 • vrsta in mesto kolonizacije z večkratno odpornimi mikroorganizmi, datum nastanka kolonizacije
 • elektronski naslov osebe, ki podaja ugovor oz. pritožbo
 • datum prejetja in način vložitve ter datum odgovora

Uresničevanje pravic posameznikov v institucionalnem varstvu (pripombe, pisni ugovori in pritožbe)

 

Izvajanje pogodbe na podlagi zakona (ZZDej, ZZPPZ, ZSV, ZZVZZ) - točka b) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR
 • ime in priimek, spol, datum, kraj in občina rojstva, stan, stalno prebivališče (naslov, pošta, občina) in državljanstvo, EMŠO, številka osebnega dokumenta z datumom in občino izdaje, naslov za vročitev pošte

 

Promocija Doma, spominek za stanovalca

 

 

Privolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR
 • zasebni elektronski naslov
 • zasebna telefonska številka
 • fotografija
 • videoposnetek
Informacija obiskovalcem in osebju Doma, kje prebivamPrivolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR
 • ime in priimek na vratih sobe
 • številka sobe
Informacija obiskovalcem in osebju Doma, katerih dejavnosti se bom udeležil/a in kakšne rezultate bom dosegel/laPrivolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR
 • ime in priimek
Za potrebe obiskov članov društev in nevladnih organizacij in za potrebe obdarovanjaPrivolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR
 • ime in priimek
 • datum rojstva
Takojšnja seznanitev pristojnega osebja Doma s pomembnimi informacijami o izvajanju nege in oskrbe ter uporabnikovega aktualnega zdravstvenega stanja ob prihodu v soboPrivolitev - točka a) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe GDPR
 • informacije o izvajanju nege in oskrbe ter mojega aktualnega zdravstvenega stanja

 

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov: zunanji zdravstveni delavci (zdravnik, psihiater, nevrolog, fiziater), pooblaščeni svojci, vzdrževalec programske opreme, pogodbeni partner za IT tehnologijo, banke, prejemniki promocijskih materialov, obiskovalci spletne strani doma in družbenih omrežij doma, poslovno svetovanje, management kakovosti, društva in nevladne organizacije in javni organi pri opravljanju svojih nalog, za katere so pristojni za obdelavo osebnih podatkov.

5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države. 

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Obdobje hrambe osebnih podatkov v Comett oskrba d.o.o. je določeno v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL RS, št. 65/00 in naslednji – ZZPPZ), Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (UL RS, št. 30/06 in naslednji – ZVDAGA), Zakonom o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – UPB in naslednji – ZSV) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07 -UPB in naslednji – ZVOP-1).

 

V primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov posameznikova privolitev / soglasje (točka a) 6. člena Splošne uredbe GDPR), je obdobje hrambe do preklica privolitve oziroma soglasja.

V primerih, kjer je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pogodba (točka b) 6. člena Splošne uredbe GDPR), se osebni podatki hranijo 10 let po prenehanju pravice. Po preteku roka iz prejšnjega odstavka se podatki arhivirajo.

Videoposnetki oseb za namen zagotovitve varnosti oseb in premoženja se hranijo največ do enega leta.

7. Informacije o obstoju pravic posameznika

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate na voljo naslednje pravice:

 • kjer je pravna podlaga pogodba: pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave in prenosljivosti,
 • kjer je pravna podlaga zakon: pravico do dostopa, popravka in omejitve obdelave,
 • kjer je pravna podlaga privolitev / soglasje: pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, pravico do ugovora in pravico do prenosljivosti,

Pravice lahko uveljavljate pri Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov v Comett oskrba d.o.o., ki je Omnimodo, d.o.o., E: dpo@omnimodo.si, T: 01 232 23 47, N: Barjanska cesta 68, 1000 Ljubljana.

8. Informacija o pravici do preklica privolitve / soglasja, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev / soglasje lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si, T: 012309730, W: www.ip-rs.si).

10. Informacija o obveznosti zagotovitve osebnih podatkov:  Zagotovitev osebnih podatkov je zakonska in pogodbena obveznost in je podlaga za izvajanje storitev institucionalnega varstva. Posameznik mora te osebne podatke zagotoviti. V primeru, da posameznik ne posreduje osebnih podatkov, ki jih je potrebno obdelati za potrebe institucionalnega varstva v Comett oskrba d.o.o. (z izjemo osebnih podatkov, za katere je potrebno soglasje posameznika), podpis pogodbe in njeno izvajanje nista mogoča.

11. Informacija o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: Comett oskrba d.o.o. ne oblikuje avtomatiziranega sprejemanja odločitev v zvezi z osebnimi podatki, vključno z oblikovanjem profilov.

Kontakt

Comett oskrba d. o. o.
Tbilisijska 57 b
1000 Ljubljana
(01) 721 10 21
031 740 466
oskrba@comett.si
Obratovalni čas:
Uradne ure: pon - pet 7:00 - 8:30
(Izven uradnih ur pošljite SMS sporočilo ali elektronsko pošto in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.)

Uradni podatki

Comett oskrba d.o.o.
Tbilisijska ulica 57 b
1000 Ljubljana
ID za DDV: 38616076

Delovni čas

Uradne ure: pon - pet 7:00 - 8:30

(Izven uradnih ur pošljite SMS sporočilo ali elektronsko pošto in kontaktirali vas bomo v najkrajšem možnem času.)